Bekendtgørelse


Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

Ordinær Generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i den lokale dagspresse. Indkaldelsen skal angive tid og sted for Generalforsamlingen samt dagsordenen.

Dagsordenen for Generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:

1. Aflæggelse af årsberetning for det seneste forløbne år.
2. Forelæggelse til godkendelse af det af bestyrelsen underskrevne og af revisoren reviderede årsregnskab.
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
4. Valg af suppleanter.
5. Valg af revisor og suppleanter for denne.
6. Indkomne forslag.
7. Fastsættelse af det årlige medlemsbidrag.
8. Eventuelt.

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af Generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære Generalforsamling må være indgivet senest 8 dage før Generalforsamling afholdes. Stemmeretten kan udøves af et medlem selv eller af medlemmets ægtefælle, dog kan pr. grund kun afgives én stemme. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for yderligere ét medlem. Fuldmagt skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne skriftligt begæres af mindst 20% af foreningens medlemmer, eller når en tidligere Generalforsamling har besluttet det.

Kontakt

Du kan kontakte os her


Facebook

Du kan følge os her

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00