Her på siden finder du Elling Antenne Forenings vedtægter.

For printer venlig PDF fil KLIK HER :

 

VEDTÆGTER

 FOR

 ELLING ANTENNEFORENING

  

På grund af de ringemodtageforhold for fjernsyn i Elling området, blev det ved møder i foråret 1971af en kreds af beboere besluttet, at der måtte tages skridt til forbedring afmulighederne. Da der fra Post og Telegrafvæsenets side ikke inden for enrimelig tid kunne stilles i udsigt, at en kanalomsætter ville blive opstillet,og at der ej heller kunne tænkes nogen form for udbygning af Frejlev senderen,der kunne muliggøre en bedre modtagning, var der tilbage at etablere enfællesantenne. Med dette formål for øje oprettedes i slutningen af juni 1971Elling Antenneforening.

 

§ 1.

Foreningens stiftelse og formål.

 1. Foreningens navn er Elling Antenneforening. Elling Antenneforening – herefter benævnt EAF – forpligtiger sig til at etablere og sikre medlemmerne modtagelse af antennesignaler på teknisk forsvarlig måde og af god kvalitet, men påtager sig intet ansvar for driftsforstyrrelser.
 2. Foreningens hjemsted er Elling byområde i Frederikshavn kommune.
 3. Modtagelse af signaler gennem antenneanlægget er betinget af medlemskab af antenneforeningen.
 4. Foreningens formål er etablering, drift og vedligeholdelse af et fælles antenneanlæg med det formål at modtage radio – og fjernsynssignaler og formidle dem til medlemmerne.
 5. Medlemmerne stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og øvrige installationer vederlagsfrit.
 6. De enkelte medlemmer sørger selv for at afholde udgifterne ved etablering og vedligeholdelse af tilslutningsledning fra fordelingsstander til tilslutningsdåse i hus. Etablering af stikledning fra fordelingsstander til tilslutningsdåse kan udføres af lokale fagfolk, men efter firma Scantemo’s forskrifter (Post- og Telegrafvæsenets normer).
 7. Medlemmerne forpligtiger sig til at holde deres modtageapparater i en sådan stand, at de øvrige medlemmers brug af anlægget ikke generes. Overtrædelser heraf betragtes som misligholdelse med deraf følgende mulighed for afbrydelse, jf. stk. 10.
 8. Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage ændringer af anlægget eller dele deraf. Alle skader og fejl ved anlægget skal omgående anmeldes til bestyrelsen, der sørger for at normal modtagelse hurtigst muligt kan genoprettes.
 9. EAF’s tilsynsførende og reparatør har til enhver tid evt. mod forevisning af legitimation adgang til installationerne.
 10. I tilfælde af misbrug eller vanrøgt af anlægget eller overtrædelse af love og vedtægter, er overtræderen erstatningspligtig overfor EAF, der samtidig er berettiget til at afbryde tilslutningen.
 11.  Ophører et medlemskab, eller slettes et medlem, har EAF ret til at afbryde antenneforbindelsen og at lade sine installationer forblive på ejendommen, ligesom EAF stadig har ret til adgang for eftersyn og reparation af disse. Såfremt modtagelse på et senere tidspunkt ønskes genoprettet, har EAF ret til at kræve sine udgifter, såvel i forbindelse med afbrydelse som ved genoprettelse, betalt.
 12. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab ved skade, er under alle omstændigheder udelukket.
 13. Skulle der opstå meningsforskelle mellem EAF og et medlem med hensyn til forståelsen af foreningens love eller vedtægter, afgøres sagen endeligt, hvis en af parterne forlanger det, ved retten.

§ 2.

Foreningens medlemmer.

 1. De til enhver tid værende grundejere inden for Elling byområde har ret til at være medlem af foreningen, jf. dog § 1, stk. 7 og 10.
 2.  Såfremt der er teknisk mulighed for tilslutning til antenneanlægget, kan grundejere uden for området optages som medlemmer af foreningen jf. gældende lovgivning herom.
 3. Ved ejerskifte overgår rettigheder og pligter indenfor antenneforeningen til den nye ejer af ejendommen. Ønsker den nye ejer ikke denne overtagelse, afbrydes stikledningen til ejendommen.
 4. Vilkårene for optagelse af grundejere uden for området fastsættes til enhver tid af Generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed, og disse vilkår skal tillige godkendes af Frederikshavn byråd.

 

§ 3.

Medlemsbidrag.

 1. Til dækning af foreningens udgifter opkræves et årligt kontingent. Beløbsstørrelse fastsættes på den ordinære Generalforsamling.
 2. Kontingent opkræves umiddelbart efter den ordinære Generalforsamling og kan ikke forlanges helt eller delvis tilbagebetalt ved udtræden af foreningen.
 3. Bidraget fastsættes under hensyntagen til nødvendige driftsudgifter og med sigte på nødvendig vedligeholdelse og evt. udvidelse ved ændringer i antallet af radio- og TV-programmer til fuld kapacitet.
 4. Medlemmer uden for området skal selv bekoste fremføring og tilslutning til den af foreningens anviste stander.
 5. Betaler et medlem ikke sit bidrag eller overholder sine forpligtigelser, er foreningen bemyndiget til at lade stikledning afbryde. Omkostningerne hertil samt til genåbning skal betales af medlemmet selv jf. § 1, stk. 10 og stk. 11.
 6. Foreningen afholder alle udgifter i forbindelse med anlæggets drift og vedligeholdelse, og er ansvarlig for anlægget overfor Post- og Telegrafvæsenet.

 

§ 4.

Generalforsamling.

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for Generalforsamlingen.
 3. Beslutninger på Generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed af de mødte.
 4. Beslutninger om ændringer i vedtægterne kan træffes ved ¾ af de fremmødte medlemmer.
 5. Såfremt et forslag om vedtægtsændring på en Generalforsamling har opnået flerhed af de mødte, men ikke af 3/4, forelægges forslaget for en ny Generalforsamling, der tidligst kan holdes 14 dage senere, og på denne Generalforsamling kan forslaget vedtaget med simpel stemmeflerhed af de mødte.
 6. Ændringer i vedtægter kræver tillige godkendelse af Frederikshavn byråd.

  

§ 5.

 1. Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Dagsordenen for denne skal omfatte følgende punkter:
  1. Aflæggelse af årsberetning for det seneste forløbne år.
  2. Forelæggelse til godkendelse af det af bestyrelsen underskrevne og af revisoren reviderede årsregnskab.
  3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  4. Valg af suppleanter.
  5. Valg af revisor og suppleanter for denne.
  6. Indkomne forslag.
  7. Fastsættelse af det årlige medlemsbidrag.
  8. Eventuelt.
 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne skriftligt begæres af mindst 20% af foreningens medlemmer, eller når en tidligere Generalforsamling har besluttet det. 

§ 6.

1.     Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst14 dages varsel ved bekendtgørelse i den lokale dagspresse.

2.     Indkaldelsen skal angive tid og sted forGeneralforsamlingen samt dagsordenen.

 

§ 7.

 1. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af Generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære Generalforsamling må være indgivet senest 8 dage før Generalforsamling afholdes.
 2. Stemmeretten kan udøves af et medlem selv eller af medlemmets ægtefælle, dog kan pr. grund kun afgives én stemme.
  Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for yderligere ét medlem. Fuldmagt skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

 

 

§ 8.

 1. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.
 2. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten, sekretæren og formanden for bestyrelsen.

 

§ 9.

Bestyrelsen.

 1. Generalforsamlingen vælger:
  1. Bestyrelse på 7 medlemmer.
  2. Suppleanter til bestyrelsen, mindst 2.
  3. Revisorer, mindst 2 samt en revisorsuppleant.
 2. Valgbare som medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens medlemmer eller disses ægtefæller.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig med: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 tilsynsførende.
 4. Af bestyrelsens medlemmer og suppleanter afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer og suppleanter ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted.
 5. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden, indtræder suppleanterne i den rækkefølge, de er valgt, og det står bestyrelsen frit, om den vil konstituere sig på ny. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 

 

§ 10.

 1. Bestyrelsen har ledelsen af foreningens anliggender. Bestyrelsen træffer afgørelse om, hvornår der er tilstrækkelig tilslutning i et område til, at antenneforbindelse kan etableres.
 2. Det påhviler bestyrelsen at sørge for en forvarlig vedligeholdelse af antenneanlægget i henhold til de af Post- og Telegrafvæsenet fastsatte bestemmelser og normer, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger må anses påkrævede.
 3. Bestyrelsen træffer afgørelse om en opstået skade skal anmeldes til forsikringen.

Bestyrelsenskal antage et kvalificeret servicefirma til at forestå antenneanlæggets driftog vedligeholdelse, og dette firma skal godkendes af Frederikshavn byråd.

 1. Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af medlemmerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene opkræves med passende varsel.

Foreningenslikvide midler skal af bestyrelsen anbringes i et lokalt pengeinstitut.

 1. I det omfang foreningen har optaget andre fælles anliggender påhviler det ligeledes bestyrelsen at sørge for en god og forsvarlig varetagelse af disse.
 2.  

 

§ 11.

 1. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans forfald af næstformanden så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.
 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 3 medlemmer er til stede.
 3. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget.
 4. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

 

§ 12.

Tegningsret.

 1. Foreningen forpligtiges ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne i forening.

 

§ 13.

Revision.

 1. Foreningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af Generalforsamlingen. Når det begæres af mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer, skal revisor være statsautoriseret.
 2. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.
 3. Regnskabet forelægges revisorerne senest 1. marts.
 4. I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om forretningsgangen er betryggende.
 5. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv.
 6. Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af årsregnskabet skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende.
 7. Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift i revisionsprotokollen bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen. 

§ 14.

Årsregnskab.

 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 2. Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor..

§ 15.

Opløsning.

 1. Foreningens virksomhed ophører, når dens formål ikke længere kan realiseres.
 2. Foreningen kan ophæves, hvis det bestemmes ved almindelig flertalsbeslutning på 2 på hinanden følgende Generalforsamlinger med mindst 3 måneders mellemrum. Foreningens ophævelse skal godkendes af Frederikshavn byråd.
 3. I tilfælde af foreningens opløsning træffer bestyrelsen, med Generalforsamlingens godkendelse, bestemmelse om anvendelsen af eventuelt overskud. Dog kan ingen del af det af årlige overskud tilbagebetales til medlemmer, men skal udelukkende benyttes til foreningens formål.

 

*

 

Således vedtaget på den stiftende Generalforsamling den 25. juni 1971.

 

 

Bestyrelsen for Elling Antenneforening.

Cookies

Kontakt

Elling Antenneforening
Tlf.: 98 48 13 59
Kontakt: Klik her